تبلیغات
مخزن نفت - كنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی
نفت طلای سیاه

كنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی

نویسنده :petroman
تاریخ:شنبه 19 بهمن 1387-10:00 ب.ظ

كنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی

رفع رسوبات آسفالتین در سازندهای تولید كننده نفت و سیستمهای تولیدی طی سالها یكی از مشكلات اصلی در صنعت نفت بوده است . انتخاب عاملهای كنترل كننده شیمیایی در گذشته به بررسی انحلال توده ای آسفالتین در نمونه های بازیافت شده از سیستمهای تولیدی محدود شده بود . اخیراً روش مورد قبول برای حل این مشكلات استفاده از حلالهای آروماتیكی نظیرگزیلن ، تولوئن و غیره می باشد . این روش

 به استفاده از مقادیر زیاد این حلالها نیاز دارد . همچنین این روش به تعداد دفعات زیاد باید انجام شود . این مقاله نتایج آزمایشات بر روی میدانهای نفتی و كاربرد مواد شیمیایی كنترل كننده آسفالتین و استفاده از تستهای آزمایشگاهی برای از بین بردن رسوبات آسفالتین و استفاده از مواد شیمیایی بازدارنده رسوبات آسفالتین را شرح می دهد .
آزمایشات اولیه قدرت پراكنده سازی ، با آزمایش پخش كردن آسفالتین در هگزان آغاز شده است . برخی مواد شیمیایی كه نتایج امیدوار كننده ای در انحلال و پراش آسفالتینها در محیطهای نامحلول حاوی هگزان ارائه كرده اند ، برای استفاده در میدانهای نفتی یا برای تست اضافی در آزمایش رفع رسوبات جاری سنگ انتخاب شده اند .
دستگاه آزمایش جریان درون نمونه ( core flow test apparatus ) روشی را برای آشنا شدن با تشكیل رسوب آسفالتین و مطالعه در رابطه با رفع آن با استفاده از عاملهای شیمیایی ارائه كرده است . استفاده از نمونه های سنگ و آسفالتینهای بدست آمده از منابع تولیدی ، این فرصت را به ما می دهد كه بهترین مواد شیمیایی رفع كننده رسوبات آسفالتین را انتخاب كنیم .

2 – 2 – مقدمه

آسفالتینها تركیبات پیچیده ناجور اتم و درشت حلقه ای شامل كربن ، هیدروژن ، سولفور و اكسیژن هستند . آنها در طبیعت به صورت درشت بوده و به شدت آروماتیكی هستند و در نفتهای خام به صورت مایسلهای به هم چسبیده یافت می شوند . رزینها و مالتینها كه پیشنیازهای مولكولی آسفالتینها هستند ، ذرات آسفالتین منتشر شده را به هم می چسبانند . در حالی كه آسفالتینها توسط سرهای قطبی مالتینها و رزینها احاطه شده اند ، دنباله های آلیفاتیكی آنها بطور فزاینده ای در فازهای نفت هیدروكربنها در حال افزایش است . وقتی نیروهای شیمیایی یا مكانیكی به اندازه كافی بزرگ شوند ، این گونه های به هم چسبیده و محكم شكسته می شوند و ذرات آسفالتین برای واكنش با آسفالتین ناپایدار اصلی و تشكیل توده های بزرگ و نهایتاً ته نشینی آماده می شوند .
این عاملهای ناپایدار دارای یك پتانسیل جریانی هستند كه این پتانسیل جریانی باعث جریان سیال در محیطهای متخلخل سازند می شوند . این توده های آسفالتین توسط پتانسیلهای الكتریكی ، عاملهای مكانیكی و یا توسط عاملهای خارجی دیگر بوجود آمده اند كه این عاملها می توانند اسید یا دیگر محركها یا سیالهای سخت یا گازهایی كه برای كمك كردن به بازیافت استفاده می شوند مانند co2 و دیگر گازهای امتزاجی باشند . این مواد با تغییر PH یا دیگر مشخصات نفت خام می توانند آسفالتینها را ناپایدار كنند .
چون ذرات آسفالتینها قطبی هستند ، ممكن است این ذرات در اثر خاصیتهای القایی در توده های ثانویه ، باردار شوند . همانطور كه تجمع ادامه پیدا كرد ، توده های ذرات درشت آسفالتین پیدا خواهند شد . تأثیرات نقطه حباب مهم است ، زیرا این تأثیرات مكانیسم دفع مواد شیمیایی از توده های ناپایدار توده با سرهای آلیفاتیكی رزینها و مالتینها باعث می شود كه یك بی تعادلی لحظه ای در ماهیت محیط اطراف ایجاد شود . این عدم تعادل لحظه ای برای دفع رزینها و مالتینها و ایجاد ناپایداری كافی می باشد . فرایندهای مكانیكی با چندمین راه حل این كار را آسان نموده اند ، اما مهمترین این راه حلها جابجایی اولیه از یك نقطه با فشار مشخص به یك نقطه با فشار كمتر می باشد . جریانهای امتزاجی با ایجاد غلظت بیشتر سرهای ناپایدار توده آسفالتین ، مشكل را شدت می بخشند .

2 – 3 – تستهای آزمایشگاهی

تستهای آزمایشگاهی ارائه شده برای آشكار كردن طرز عمل مؤثر مواد شیمیایی و انتخاب این مواد جهت استعمال در میدانهای نفتی ، شامل سه گونه تست می باشند . برای انتخاب مواد شیمیایی ای كه در درجه اول برای پراكندگی و پخش آسفالتین كاربرد دارند ، از نوع تست انتخاب مواد شیمیایی پراكنده ساز استفاده می شود . هدف این آزمایش تهیه یك محلول خام اولیه حاوی 5 گرم رسوب حل شده در 100 میلیلیتر گزیلن می باشد . سپس 100 میلیلیتر هگزان را در تعدادی استوانه مدرج 100 میلیلیتری ریخته و مقادیری مشخص از مواد شیمیایی پخش كننده را در هر استوانه اضافه می كنیم . یك میلیلیتر از محلول خام شامل آسفالتین را به هر كدام از استوانه ها اضافه كرده و محتوی آنها را خوب به هم می زنیم . بعد از مدت یك ساعت ، یك نمونه ده میلیلیتری از سطح 70 میلیلیتری برداشته و با 30 میلیلیتر گزیلن مخلوط می كنیم . مقدار نفوذ این مواد شیمیایی تا 640 نانومتر محاسبه شده و با نتایج عملكرد دیگر مواد شیمیایی با كمترین مقدار نفوذ برای معلق كردن هرچه بیشتر آسفالتینها در گزیلن مطلوب است .

بیشتر نسخه های آزمایش پراكنده سازی توده های آسفالتین می تواند برای انتخاب حلالها و عاملهای پراكندگی این توده ها مورد استفاده قرار گیرد . در این تست ، یك قرص از رسوب آسفالتین با قرار دادن 2 گرم آسفالتین تحت فشار pellet press و شكل گیری قرص در فشار بالا ، تشكیل می شود .
در ساخت این قرص تفاوتهای سطح و شكافها در نظر گرفته نمی شود كه ممكن است این تفاوتها در قسمتهایی از رسوب آسفالتین مورد استفاده برای آزمایش ، خود را نشان دهند . این فاكتورها ممكن است نتایج این آزمایش را تحت تأثر قرار دهند . 100 میلیلیتر هگزان را همراه مواد شیمیایی درخواست شده در یك استوانه 100 میلیلیتری رخته و خوب مخلوط می كنیم . قرص آسفالتین ساخته شده را در استوانه قرار داده و اجازه داده می شود تا محتوی استوانه برای یك دوره زمانی راكد باشد . مقدار آسفالتینهای پخش شده در هگزان كه به صورت یك قسمت تیره پیداست از روی استوانه مدرج خوانده می شود . مواد شیمیایی كه بیشترین مقدار آسفالتینهای پخش شده را در كوتاهترین زمان تهیه كرده اند ، انتخاب می شوند . این آزمایش به انتخاب یك سری مواد شیمیایی كمك می كنند كه این مواد می توانند رسوبات آسفالتین را تحت تأثیر قرار داده و باعث پخش شدن آنها شوند . این آزمایش می تواند برای انتخاب یك سری مواد شیمیایی برای آزمایش core flow test نیز استفاده شود .
Core flow test برای انتخاب مناسبترین مواد شیمیایی بدست آمده برای رفع رسوبات آسفالتین از مواد اولیه سازند و كمك به احیای تراوایی نسبی استفاده می شود . این دستگاه شامل یك Hastler core holder ، پمپ گرادیانی كروماتوگرافی مایعات فشار بالا ، طیف سنج فوتوالكتریكی بدون توقف جریان ، ترانس دیوسر فشار و یك سیستم كامپیوتری جهت ثبت داده ها می باشد . برای آزمایشهای مغزه از مغزه field یا مغزه استاندارد Berea استفاده می شود . امروزه آزمایشهای مغزه در دمای اتاق انجام می شود . بعد از استقرار شرایط water wet و تعیین تراوایی مؤثر یك مغزه آسیب ندیده و استفاده از گزیلن به عنوان یك حلال شوینده یا یك فاز پیوسته ، آسیب به مغزه با قرار دادن 75 میلیلیتر فاز پیوسته گزیلن به درون مغزه ، ایجاد می شود كه این فاز پیوسته دارای یك درصد پراكندگی آسفالتین می باشد .
پراكندگی آسفالتین با خرد كردن رسوبات آسفالتین و اضافه كردن آنها به گزیلن ایجاد می شود . اگر هیچ رسوبی موجود نباشد نتیجه می گیریم كه آسفالتین توسط هگزان در نمونه نفت خام میدان نفتی ته نشین شده است . وقتی دیسپرسیون گزیلن / آسفالتین كاملاً مغزه را پر كرد ، حلال حامل گزیلن سراسر حجم چندمین مغزه را فرا خواهد گرفت تا بدین وسیله یك حد مبنا برای حذف گزیلن از رسوبات آسفالتین پیدا شود . از آنجایی كه تعدادی از آسفالتینها تحت شرایط این آزمایش در گزیلن حل نمی شوند ، این حد مبنا بهترین حالتی كه گزیلن می تواند رفع شود را برای آسفالتینهای مورد بررسی نشان می دهد و این حد مبنا به عنوان نقطه رفع مطلق گزیلن مشخص می شود . بنابراین نتیجه مواد شیمیایی انتخاب شده برای مقادیر مختلف عملی می باشد .
معمولاً در ابتدا یك pore volume برای تزریق تحت فشار در این راه كارهای شبیه سازی شده ، استفاده شده است . نتیجه این آزمایشات می تواند در شستشوی تحت فشار گزیلن به كار برده شود ، برای اینكه تأثیر مواد شیمیایی در رفع رسوبات داخل یك جریان نفتی مشخص شود . جریان داخل یك مغزه ممكن است به علت استفاده از راهكارهایی كه در آنها مواد شیمیایی استفاده می شود ، معكوس شود . این معكوس شدن جریان درون مغزه از سمت تخلیه شده مغزه می باشد . خواسته شده كه تزریق تحت فشار به كار رفته در یك چاه در طی یك ترتمان منطقه ای شبیه سازی شود . اگر درخواست شود كه مغزه دوباره اشباع و جریان گزیلن دوباره از آن عبور داده شود ، یك مغزه می تواند برای چندین ساعت مورد بررسی و معالجه قرار گیرد .
فشار و نرخ جریان در یك مغزه اندازه گیری شده و در سیستم جمع آورنده داده ها ، ذخیره شده است . عبور سیال خروجی از مغزه به میزان 430 نانومتر توسط دستگاه طیف سنج فوتو الكتریكی بدون توقف جریان اندازه گیری شده است . با رسم میزان عبور سیال خروجی از مغزه بر حسب غلظت تعیین شده با رقیق شدگی استاندارد آسفالتین در دیسپرسیون گزیلن برای داده های قرائت شده از سیال خروجی و مقایسه آنها با قانون بیر ، میزان آسفالتینهایی كه رسوب شده اند ، رفع شده اند و در نمونه باقی مانده اند مشخص می شود .
توده آسفالتین بعد از هربار راندن رسوبات ، دوباره وارد مغزه می شود . جریان گزیلن دوباره مستقر می شود و تأثیر دیگر مواد شیمیایی بر روی مغزه بررسی می شود . تراوایی مؤثر با اندازه گیریهای جریان و فشار بدست آمده توسط این تست ، محاسبه می گردد . وقتی كه تراوایی مؤثر نسبت به میزان رسوبات آسفالتین جدا شده رسم شود ، بهترین ماده شیمیایی برای درمان مخازن بدست می آید . برای نمونه نمودار رسم شده در شكل 2 ، تراوایی اولیه بر اثر استفاده از گزیلن را ارائه می دهد . تراوایی به خاطر رسوبات آسفالتین نمونه ، كاهش می یابد و بهترین تراوایی بدست آمده تنها از بیرون راندن گزیلن و میزان جداسازی و رفع آسفالتین و اصلاح نتایج تراوایی بوسیله هر ماده شیمیایی تست شده ، ارائه می گردد .
در بسیاری از معالجات ( رفع رسوبات آسفالتین ) ، افزودن یك حلال متقابل تا حدود زیادی تراوایی نسبی را بهبود خواهد بخشید . هر چند ، افزایش ظرفیت حلال متقابل در خیلی موارد می تواند میزان جداسازی آسفالتین را كاهش دهد . حلال متقابل در اثر تماس مؤثر با رسوبات ، می تواند سبب water wetting ذرات آسفالتین شود ، ذرات آسفالتینی كه در حلال قابل حل نفت ، مشكل زا می باشند .
گزیلن استفاده شده در core flow test به عنوان یك فاز حامل پیوسته ، برخی از رسوبات آسفالتینی خود را رفع كرده است . برای انجام آزمایشهای سخت در خلال آزمایش مواد شیمیایی ، هگزان می تواند به عنوان یك فاز حامل استفاده شود . هگزان هیچ رسوبی را رفع نخواهد كرد ، و سبب خواهد شد كه رسوبات به صورت ته نشین شده باقی بمانند . نتایج آزمایش نشان می دهد كه مواد شیمیایی انتخاب شده رفع رسوبات آسفالتین را كند خواهد كرد و تراوایی نسبی افزایش می یابد ، حتی وقتی هگزان به عنوان سیال حامل استفاده شده است .

2 – 4 – روشهای به كار رفته در میدان نفتی برای رفع آسفالتینها

وقتی تولید چاه در اثر رسوبات آسفالتین كاهش می یابد ، رایجترین كار اجرای یك درمان با پاكسازی آسفالتینها با استفاده از یك حلال دارای ظرفیت آروماتیكی بالا می باشد . برای نتیجه بخش بودن كار ، حلال مورد استفاده باید قادر باشد كه آسفالتین را در خود حل كرده و آنها را درسراسر محلول سیستم تولیدی نگه دارد . اگر آسفالتینها در محلول نگه داشته نشوند ، آنگاه رسوب كردن در هر جایی كه فاكتورهای ضعیف كننده آزمایش شده اند ، ممكن است اتفاق بیفتد .
هرگاه رسوب آسفالتین اتفاق می افتد ، در ترمهای زمان تكمیل كار ، تولید به تأخیر افتاده و جایگزینی پمپها ، ممكن است خیلی زیان وارد شود ، به همان میزان نیز رفع علاج بخش آسفالتین و یا درمان توسط شبیه سازی پرهزینه می باشد . بنابراین حداكثر استفاده از برنامه درمان با مواد شیمیایی ، برای كاهش تكرار كارها در هر چاه مشكل دار ، مهم است .
انتخاب مواد شیمیایی درمانی مناسب به محل اتفاق افتادن مشكل ، علت به وجود آمدن مشكل و اینكه این مواد چه كاربردی داشته باشند ، بستگی دارد . اضافه بر آن ، تستهای آزمایشگاهی مورد استفاده برای دستیابی به انتخاب مواد شیمیایی مطلوب ، به میزان مشكل موجود و روال استعمال مواد شیمیایی ترجیح داده شده بستگی خواهد داشت . برای نمونه روش كاربردی در میدان شامل تمیزسازی چاه و سازند ، تحت فشار قراردادن سازند ، یا تزریق پیوسته برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن بیشتر رسوب گذاری ، می باشد .
نتایج مواد شیمیایی انتخاب شده در درمان میدان نفتی در مناطقی كه مشكلات رسوبات آسفالتین سبب مشكلاتی در عملیات بهره برداری شده است ، كاربردی تر نشان داده شده است . این موضوع مخصوصاً مهم است كه تولید در عملیات بهره برداری به صورت یك جریان امتزاجی یا وارد شدن فاكتورهای ناپایداری آسفالتین كاهش یافته بود . رسوبات آسفالتین در جریانهای امتزاجی كه توسط پمپهای الكتریكی فرو رونده بوجود آمده اند ، یك محل سخت ویژه ای را در نتیجه ناپایداری بوسیله حلالهای تغییر یافته ، یك برش مكانیكی حداكثر ، و افت فشار در پمپ را باعث می شوند . كاربرد نتایج بحث شده در اینجا ، در انواع عملیتهای بهره برداری موفقیت آمیز بوده است .

2 – 5 – معالجات انجام شده برای چند میدان مشكل دار

2 – 5 – 1 – نمونه 1 )
یك چاه جریانی در منطقه جنوب شرقی مكزیك در عمق 19600 فوتی ، به این مشكل ( رسوبات آسفالتین ) دچار شده بود . و این چاه در عمق 19029 فوتی تكمیل شده بود . دمای ته چاه این چاه در حالت بسته بود . مشخص شده بود كه رسوبات آسفالتین در لوله ها به خاطر كمتر شدن تولید ، مشكل زا بود . معالجات اولیه در درجه اول شامل استفاده از گزیلن و دیگر افزودنی ها بود . معالجات در دوره های زمانی مختلف انجام گرفته و معمولاً شش ماه طول كشیده است . وقتی كه معالجات شروع شد ، چاه با دبی 436 بشكه نفت در روز تولید می كرد ولی بعد از چند بار معالجه ، تولید چاه به 4700 بشكه نفت در روز رسید .
مطالعات درباره عامل پخش كننده و تست core flow در آزمایشگاهی كه نمونه های نفت خام و رسوبات درون لوله ها را مورد استفاده قرار می دهد ، نشان می دهد كه استفاده از ماده شیمیایی شماره 1 ( product ) رسوبات آسفالتین را از درون لوله ها حذف می كند و ماده شیمیایی شماره 3 ( product 3 ) آسیب سازند را برطرف نموده و تراوایی را به حالت اول بر می گرداند .
آسفالتینهای درون لوله ها پاكسازی شد . با رفع همه آسیبها ، سازند معالجه د و كارهایی صورت گرفت تا رسوب گذاری در آینده كاهش پیدا كند . با انجام این كارها معالجه چاه موفقیت آمیز بود . لوله های مارپیچ شده كه برای اضافه كردن دیزل برای سوخت چاه استفاده می شود ، تا محل شعله كشیده شده است . وقتی لوله های مارپیچ شده به محدوده آسفالتینها در 15748 فوتی رسیدند ، مخلوطی شامل 90 درصد گزیلن و 10 درصد ماده شیمیایی ( حدود 275 بشكه ) شماره 1 توسط یك سوخت پاش فشار بالا به سمت انتهای لوله های مارپیچ ، پمپ می شود .
با رفع رسوبات آسفالتین درون لوله ها با یك بار گذشتن مخلوط از درون این لوله ها ، معالجه موفقیت آمیز خواهد بود . بعد از محدوده لوله های مارپیچ كه از رسوبات آسفالتین رفع شده اند ، سازند با استفاده از لوله های مارپیچ ، تحت فشار 1100 بشكه از یك سیال متقابل كه به دنبال آن 1100 بشكه از ماده شیمیایی شماره 3 ( product 3 ) كه به صورت مخلوط 10 درصد در گزیلن قرار دارد ، معالجه می گردد . نیتروژن برای تحت فشار قرار دادن سیالات درون سازند برای یك فاصله شعاعی 8 فوتی از دهانه چاه مورد استفاده قرار می گیرد . در این حالت چاه بسته خواهد بود و برای نفوذ حلالهای تزریقی به مدت چهار ساعت فرصت داده می شود .
بعد از چهار ساعت ، چاه دوباره شروع به تولید خواهد كرد و دبی تولیدی اینبار به 4800 بشكه نفت در روز رسید . بررسی های دوره ای روی 21 ماه آینده نشان داده است كه تولید به تدریج به 3500 بشكه نفت در روز افت خواهد كرد .
چاه دوم در منطقه ای مشابه در جنوب شرقی مكزیك ، با عمق 17000 فوت و منطقه بهره برداری 50 فوتی ، در فاصله زمانی مشخصی توسط آسفالتینها بر روی ستونك سر چاه كاملاً بسته شده بود . استفاده از عاملهای پخش كننده و core flow test در تستهای آزمایشگاهی نشان می دهد كه مواد شیمیایی مشابه استفاده شده برای چاه قبلی می تواند برای رفع مشكل این چاه نیز استفاده شود . از آنجایی كه لوله ها كاملاً بسته شده بودند ، لوله های مارپیچ شده نمی توانست برای معالجه چاه مورد استفاده قرار گیرد . یك كامیون نفت داغ به چاه متصل می باشد و مخلوط گزیلن و 10 درصد ماده شیمیایی شماره 1 ( product 1 ) به صورتی مواج از بالای ستونك سر چاه به داخل فرستاده می شود . بعد از چندین ساعت آسفالتینها تا عمق 11500 فوتی رفع شدند و معالجه چاه با نفوذ این مواد به داخل برای مدت 24 ساعت ادامه داشت .
چاه دوباره شروع به تولید كرد و تولید نفت از صفر به 3400 بشكه در روز رسید . تولید این چاه پس از 21 ماه به 2900 بشكه در روز كاهش یافته بود . چاه سوم در منطقه ای مشابه در جنوب شرقی مكزیك با عمق مشابه چاه دوم ، مورد بحث می باشد . در این مورد نیز رسوبات آسفالتین در محدوده لوله ها باعث شده بود كه تولید از 2600 بشكه در روز به 280 بشكه در روز برسد . تستهای آزمایشگاهی بر روی رسوبات بدست آمده از این چاه نشان داد كه معالجه ای شبیه آنچه در چاه قبلی انجام شد می تواند در این مورد نیز مؤثر واقع شود . به همان صورتی كه برای چاه اول جهت رفع رسوبات از لوله ها و برگشت تراوایی به حالت اولیه شرح داده شد ، این چاه نیز معالجه شد .

بعد از معالجه ، تولید این چاه به 1400 بشكه در روز رسید ، این نرخ بعد از یك سال تولید متناوب نهایتاً به 1300 بشكه در روز رسید .

2 – 5 – 2 – نمونه 2 )

چاهی در لویی زیانای جنوبی نشان داد كه كاهشی سریع در تولید از 406 بشكه نفت در روز به 53 بشكه نفت در روز ، مشاهده می شود . معالجات با گزیلن تولید را دوباره برای یك دوره زمانی كوتاه به 101 بشكه در روز رساند ، با توجه به اینكه این نرخ به صورت پیوسته به 66 بشكه در روز كاهش یافت . تست آزمایشگاهی ای كه در آن از آزمایش عامل پخش كننده استفاده شده است نشان داده است كه ماده شیمیایی شماره 2 ( product 2 ) می تواند معالجه مناسبی را ارائه دهد . معالجه با استفاده از 440 گالن از ماده شیمیایی شماره 2 ( product 2 ) همراه 440 گالن از یك حلال متقابل بر روی چاه صورت گرفت . لوله های مارپیچ شده واحد نیز ، برای این مورد استفاده قرار گرفت كه معالجه در محل مورد نظر در بالای perforation صورت گیرد و نیتروژن مورد نیاز نیز جابجا شود . چاه در شب قبل بسته شده بود . تولید اولیه پس از اینكه چاه دوباره باز شده بود به 152 بشكه در روز افزایش یافت . نرخ تولید چاه در 91 بشكه نفت در روز برای پنج ماه ثابت ماند .

2 – 5 – 3 – نمونه 3 )

جریان CO2 در Permian Basin area نتیجه مسدود شدن پارافین و آسفالتین در محدوده نزدیك چاه و لوله های چاههای جریانی می باشد . رسوب از چاهها شامل مقدار تقریباً برابری از هر دو مورد پارافین و آسفالتین می باشد . معالجات سنتی كه در آن از نفت داغ ، اسید یا آب داغ استفاده می شود نیز برای بعضی مواقع به كار برده می شود . تأثیر این گونه معالجات كمتر شده است به گونه ای كه منجر به نرخهای تولید خاصی ، درست 6 بشكه در روز می شد . آزمایشات انجام شده ماده شیمیایی شماره 3 ( product 3 ) را برای استفاده مناسب دانست .
بدنبال این معالجات تولید چاه به نرخ تولید قبل از رسوب ، در حدود 83 بشكه در روز برگشت . این معالجه برای حدود شش هفته ، به صورت مداوم ادامه داشت . هزینه معالجه شیمیایی كمتر از 7000 $ بود ، مقایسه شود با هزینه معالجه اسیدی كه 20000 $ هزینه در برداشت . با توجه به اینكه این 7000 $ در كمتر از یك هفته برگشت داده می شود .

2 – 6 – نتایج

استفاده از تست های آزمایشگاهی طراحی شده خاص ، برای انتخاب معالجات رفع آسفالتین می تواند هزینه محلولهای مؤثر برای كنترل مسائل ناشی از حضور آسفالتین كه سر راه تولید قرار دارند را پیش بینی كند . این محلولها شامل مواد شیمیایی انتخاب شده مناسب هستند و كاربرد مواد شیمیایی انتخاب شده به صورتی شایسته طراحی شده است .داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:59 ب.ظ

Valuable knowledge. Thanks!
sialis cialis 20mg prix en pharmacie import cialis order generic cialis online we recommend cialis best buy cialis 5 mg buy cialis professional yohimbe callus interactions for cialis generic cialis 20mg uk
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:29 ق.ظ

Amazing material. Thank you!
generic cialis review uk usa cialis online we recommend cialis info cialis dosage recommendations il cialis quanto costa cialis en 24 hora canadian discount cialis cialis generico postepay cialis taglich cialis side effects dangers
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:51 ق.ظ

Whoa all kinds of very good info!
preis cialis 20mg schweiz achat cialis en suisse only now cialis for sale in us only best offers 100mg cialis cialis online napol prices on cialis 10 mg fast cialis online cialis farmacias guadalajara cialis official site cialis canada on line
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Truly all kinds of useful knowledge!
best generic drugs cialis 40 mg cialis what if i take cialis pas cher paris what is cialis cialis for daily use cialis 10mg prix pharmaci cialis generico en mexico brand cialis nl generic cialis tadalafil cialis 30 day trial coupon
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:26 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis uk next day prezzo di cialis in bulgaria cialis online napol cialis 10mg prix pharmaci viagra vs cialis cialis prices in england cialis diario compra cialis canada on line click here to buy cialis cialis coupons
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:55 ق.ظ

Fantastic information. With thanks!
cialis generico lilly get cheap cialis cialis for sale south africa import cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg funziona the best site cialis tablets 200 cialis coupon wow look it cialis mexico tadalafil 20mg
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 11:54 ق.ظ

Factor certainly considered..
generic cialis acheter cialis meilleur pri comprar cialis navarr when can i take another cialis cialis pills price each cialis 100 mg 30 tablet cialis name brand cheap prescription doctor cialis cialis daily dose generic cialis online deutschland
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 12:33 ق.ظ

You actually suggested that adequately!
cialis uk weblink price cialis purchasing cialis on the internet cialis 05 cialis 20 mg cut in half cialis sale online where to buy cialis in ontario the best site cialis tablets cialis 10 doctissimo cialis 30 day sample
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Many thanks. Lots of posts.

are there generic cialis side effects of cialis click here take cialis we like it cialis price we like it cialis price where do you buy cialis generic cialis pro 5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis wal mart pharmacy wow look it cialis mexico
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:30 ق.ظ

You actually reported this really well.
cialis en mexico precio cialis 20mg american pharmacy cialis costo in farmacia cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis price thailand rezeptfrei cialis apotheke cialis 200 dollar savings card buy cialis online cheapest prix cialis once a da
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Beneficial information. Kudos.
cialis generique 5 mg cialis 20 mg best price precios de cialis generico cialis dosage recommendations how do cialis pills work we choice free trial of cialis cialis baratos compran uk cialis 30 day trial coupon cialis para que sirve generic cialis 20mg tablets
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 12:00 ق.ظ

Regards! Ample posts.

only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cialis coupons printable tadalafilo rezeptfrei cialis apotheke cialis reviews cialis pills achat cialis en itali ou acheter du cialis pas cher can i take cialis and ecstasy
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Truly lots of awesome data!
cialis without a doctor's prescription tadalafil 5mg cialis per paypa cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy cialis y deporte cialis para que sirve precios cialis peru how to buy cialis online usa cialis canada on line
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:55 ق.ظ

You actually stated this very well.
achat cialis en europe tadalafil 20mg price cialis wal mart pharmacy brand cialis generic cialis tablets for sale venta cialis en espaa cialis cost buy cialis online legal sublingual cialis online cialis venta a domicilio
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:33 ب.ظ

Factor nicely utilized..
link for you cialis price cialis cuantos mg hay tadalafil 20 mg cialis from canada 200 cialis coupon cialis canada on line we like it cialis soft gel cialis cipla best buy india cialis 100mg cost viagra cialis levitra
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Cheers, Lots of information.

cialis from canada weblink price cialis callus interactions for cialis wow cialis 20 canadian cialis buy cialis uk no prescription canadian drugs generic cialis where cheapest cialis cialis cuantos mg hay
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:49 ب.ظ

With thanks. A good amount of write ups!

cialis kaufen wo cialis pas cher paris precios cialis peru generic cialis in vietnam wow cialis tadalafil 100mg precios de cialis generico cialis price thailand tesco price cialis buy online cialis 5mg weblink price cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:47 ق.ظ

With thanks, An abundance of tips!

cialis daily dose generic cialis prices dosagem ideal cialis cialis 5 mg para diabeticos enter site natural cialis generic cialis soft gels cialis generico en mexico cialis 100mg suppliers generic cialis at walmart buy name brand cialis on line
levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:52 ق.ظ

Many thanks. Wonderful information!
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg buy generic levitra cheap 20mg levitra buy levitra online levitra buy levitra 10mg buy levitra online levitra prices
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:40 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of posts!

tadalafil 20mg cialis generique comprar cialis 10 espa241a buy brand cialis cheap cialis diario compra cialis rezeptfrei sterreich buying cialis in colombia order a sample of cialis tadalafil 5mg cialis uk next day
buy cialis online no prescription
شنبه 7 مهر 1397 11:33 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis e hiv cialis baratos compran uk best generic drugs cialis cialis farmacias guadalajara cialis professional yohimbe buying cialis on internet purchase once a day cialis cost of cialis cvs cialis diario compra cialis generico in farmacia
cialisonl.com
شنبه 7 مهر 1397 08:07 ب.ظ

Seriously plenty of wonderful tips!
prescription doctor cialis cialis italia gratis comprar cialis navarr weblink price cialis chinese cialis 50 mg cialis pas cher paris generic for cialis tadalafil generic cialis patent expiration order generic cialis online
canadian medications list
شنبه 31 شهریور 1397 02:52 ب.ظ

Factor clearly regarded!!
buy vistagra usa canada drugs online online pharmacies in usa canadian drug store buy viagra 25mg online pharmacies india canadian pharmacy king cialis canadian pharmacy aarp recommended canadian pharmacies pharmacy near me
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:48 ب.ظ

Tips clearly considered..
canadian cialis cialis 5 mg buy cialis en 24 hora 200 cialis coupon buying cialis on internet canada discount drugs cialis cialis diario compra cialis online cialis 20 mg effectiveness when will generic cialis be available
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:40 ب.ظ

Reliable posts. Many thanks!
tadalafil 10 mg interactions for cialis purchase once a day cialis cialis canada sublingual cialis online cialis super kamagra walgreens price for cialis cialis for sale in europa cialis 50 mg soft tab cialis 5mg billiger
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:23 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
generic cialis at walmart click now buy cialis brand cialis wir preise comprar cialis 10 espa241a we choice free trial of cialis enter site very cheap cialis cialis et insomni tadalafil tablets cialis 5 mg schweiz buy cialis sample pack
withoutadoctorsprescriptions.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:42 ق.ظ

Fantastic stuff. Cheers!
viagra online pharmacy viagra order sildenafil online uk buying real viagra online buy viagra safely buy real viagra online how can i buy viagra without seeing a doctor buy cheap viagra online online viagra prescription order viagra online uk viagra buy uk
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:12 ب.ظ

You actually stated this fantastically.
cost of cialis cvs cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie cialis with 2 days delivery side effects of cialis cost of cialis per pill cialis 5mg prix cialis generika cialis y deporte cialis generika in deutschland kaufen
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:40 ق.ظ

Many thanks, Wonderful information.
cialis generic tadalafil buy generico cialis mexico we use it cialis online store tarif cialis france cialis ahumada generic cialis tadalafil cialis arginine interactio cialis herbs cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei sterreich
cialisonl.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:51 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well.
cialis 5mg cialis canada cialis generic availability warnings for cialis cialis pas cher paris generic cialis purchasing cialis on the internet cialis generic availability low dose cialis blood pressure cialis 5 mg scheda tecnica
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30