تبلیغات
مخزن نفت - انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی
نفت طلای سیاه

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

نویسنده :petroman
تاریخ:دوشنبه 18 آذر 1387-06:17 ب.ظ

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به دو گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشاركت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی كرد:

قراردادهای مشاركت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشاركت در تولید به شمار می آید.

قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت كه مالك مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شركتی واگذار می كند و شركت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اكتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. در این نوع قرارداد،

شركت سرمایه گذار كلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالكانه و مالیات نیز به مالك مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت كشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکل های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری واجاره نیز به كار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای كرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یكصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یك میلیون كیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز كه كنترل كامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن كه در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اكتشاف برای مدتی كوتاه یعنی كمتر از 10 سال اعطا می شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق كشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری كه در صورت افزایش قیمت نفت ساز كارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش می كند. وبا حساب سازی و ارائه گزارش های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی كشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می كند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای كنونی صادق است.

قراردادهای مشاركت در تولید

این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از كشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده كردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشركت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالكانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شركت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شركت سرمایه گذار مرتبط است. در این قرارداد شركت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود.

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه های میانالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.

قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می شود که قراردادهای نفتی در این دوره از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال 1901، «ویلیام ناکس دارسی» در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال 1919 قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ 15 هزار تومان منعقد شد. در سال 1933 قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ایران و انگلیس» فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال 1966 میان ایران و گروه فرانسوی«اراپ» منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979، نگرش به سرمایه و سرمایه گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال 1989 جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. محدودیت های قانونی، بودجه ای و برنامه ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال 1997 سرمایه گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال 1997 کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسیه) و پتروناس(مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای 2 میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت ها می تواند نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور داشته باشدداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 10:48 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis pas cher paris cialis canada tadalafil tablets cialis en mexico precio tadalafil 5mg enter site very cheap cialis cialis 5 mg funziona cialis prices cialis 200 dollar savings card cialis 10mg prix pharmaci
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:36 ب.ظ

You expressed it adequately!
canadian discount cialis generic cialis in vietnam we like it cialis price we recommend cheapest cialis cialis for bph buy generic cialis cialis soft tabs for sale walgreens price for cialis cialis tablets australia the best site cialis tablets
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:45 ب.ظ

You actually stated that very well!
cialis rezeptfrei cialis farmacias guadalajara precios de cialis generico generic cialis tadalafil buy cialis online legal buy brand cialis cheap achat cialis en itali cialis wir preise cialis price in bangalore click here to buy cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:52 ق.ظ

Perfectly spoken certainly. .
only best offers cialis use cialis venta a domicilio cialis ahumada how do cialis pills work precios cialis peru cialis prices cialis 100mg suppliers tadalafil 20 mg wow cialis tadalafil 100mg acheter cialis kamagra
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Amazing a good deal of useful data.
generic cialis tadalafil il cialis quanto costa cialis generique 5 mg click now cialis from canada cialis kaufen cialis en 24 hora 5 mg cialis coupon printable cialis side effects dangers cialis authentique suisse cialis soft tabs for sale
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 07:26 ق.ظ

Wonderful forum posts. Regards!
cialis generika in deutschland kaufen generic cialis soft gels generic cialis soft gels cialis sale online weblink price cialis price cialis best generic cialis 20mg tablets cialis farmacias guadalajara buy cialis uk no prescription generic cialis soft gels
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:28 ب.ظ

Regards. Plenty of info.

only now cialis 20 mg cialis para que sirve can i take cialis and ecstasy generic cialis at the pharmacy generic cialis pro cialis generic availability prices for cialis 50mg cialis y deporte price cialis wal mart pharmacy buy online cialis 5mg
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis from canada viagra or cialis cialis flussig cialis qualitat buy cialis uk no prescription buy original cialis cialis online napol preis cialis 20mg schweiz cialis great britain tarif cialis france
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:00 ب.ظ

You explained it effectively!
cialis savings card tadalafilo tadalafil achat cialis en suisse safe dosage for cialis generic cialis pill online cialis 100 mg 30 tablet how to buy cialis online usa when can i take another cialis cialis patent expiration
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:35 ق.ظ

Regards! Quite a lot of stuff.

prix cialis once a da tadalafilo cialis dose 30mg tadalafilo cialis rezeptfrei what is cialis cialis kaufen wo acheter du cialis a geneve buy brand cialis cheap buying cialis on internet
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:19 ب.ظ

Amazing postings. Thanks a lot!
cheap cialis cialis baratos compran uk prescription doctor cialis how to buy cialis online usa cialis kaufen bankberweisung online prescriptions cialis cilas generic cialis 20mg uk acquisto online cialis cialis for bph
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:12 ق.ظ

Position effectively taken.!
price cialis per pill cialis cuantos mg hay costo in farmacia cialis how to buy cialis online usa cialis rckenschmerzen cialis purchasing cialis canada cialis prices in england cialis usa cost cialis generique 5 mg
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:55 ب.ظ

Cheers, Awesome information!
cialis purchasing cialis 30 day trial coupon cialis pills cialis uk next day click now buy cialis brand tadalafil 5mg how much does a cialis cost best generic drugs cialis cilas cialis for sale in europa
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:08 ق.ظ

You definitely made the point.
tarif cialis france cialis 100mg suppliers callus where do you buy cialis cialis 05 cialis name brand cheap warnings for cialis cialis side effects dangers cialis prices generic cialis
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:55 ب.ظ

Very good info. Thanks a lot!
callus cialis for daily use generic cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara cialis online nederland cialis australia org sublingual cialis online cialis 5mg prix comprar cialis 10 espa241a cialis online
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Thank you! I enjoy it!
cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts cialis price thailand buying brand cialis online cialis canada cialis price in bangalore cialis sans ordonnance no prescription cialis cheap generic cialis at the pharmacy purchasing cialis on the internet
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:21 ب.ظ

Beneficial postings. Many thanks!
cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine prices for cialis 50mg acheter cialis meilleur pri how much does a cialis cost cialis for daily use cialis dose 30mg effetti del cialis cialis 50 mg soft tab prezzo di cialis in bulgaria
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Seriously lots of fantastic material!
ou trouver cialis sur le net cialis cost only now cialis for sale in us prix cialis once a da weblink price cialis cialis daily new zealand cialis daily reviews enter site 20 mg cialis cost tesco price cialis cialis therapie
buy tadalafil pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:42 ق.ظ

Amazing tons of excellent data.
cialis sicuro in linea price cialis best buy cialis sample pack cialis authentique suisse buy generic cialis how much does a cialis cost fast cialis online costo in farmacia cialis cialis australia org cialis dose 30mg
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:33 ق.ظ

Thank you, I enjoy this!
cialis dosage amounts cialis prezzo di mercato cialis generico milano cialis online nederland we choice cialis pfizer india cialis bula generic for cialis buy original cialis acheter cialis kamagra canadian drugs generic cialis
online canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 06:36 ق.ظ

Seriously quite a lot of superb knowledge.
canada pharmacies online prescriptions canadian medications by mail canadian medications canada medications buy canadian discount pharmacies in canada viagra canadiense drugstore online good canadian online pharmacies good canadian online pharmacies canadian pharmacy world
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:11 ب.ظ

Superb facts. Cheers.
venta cialis en espaa prices for cialis 50mg pastillas cialis y alcoho generic cialis at the pharmacy cialis in sconto cialis 5 mg buy cialis sans ordonnance click now cialis from canada we like it cialis soft gel where do you buy cialis
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:51 ب.ظ

Valuable knowledge. Thanks a lot!
buy brand viagra discount viagra prices for viagra buy viagra from canada sildenafil citrate get viagra uk how to get viagra from doctor buy pfizer viagra online viagra online no prescriptions buy viagra online cheap
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:19 ق.ظ

Reliable knowledge. Cheers.
precios de cialis generico buy cialis cialis side effects dangers click here take cialis tesco price cialis cialis uk how does cialis work cialis generico en mexico we like it cialis price cialis professional yohimbe
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:25 ب.ظ

You said it nicely..
cialis 10 doctissimo cialis lilly tadalafi american pharmacy cialis acquisto online cialis viagra vs cialis only here cialis pills cialis farmacias guadalajara if a woman takes a mans cialis buy cialis online cheapest cialis 5 mg para diabeticos
http://viabiovit.com/verenigd-koninkrijk-goedkope-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:34 ق.ظ

You said it perfectly..
viagra no pres how to get viagra free where can you buy viagra online safely best site to buy viagra can you buy viagra at walmart buy real viagra online without prescription buy viagra cheap online buy viagra brand cheap viagra tablets where to buy generic viagra online
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:38 ق.ظ

Thank you, An abundance of postings!

rx cialis para comprar cialis coupon acheter cialis meilleur pri cialis generico en mexico we recommend cheapest cialis canada discount drugs cialis we choice cialis pfizer india 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canadian drugs cialis herbs
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:52 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome knowledge.
where can i buy viagra buy viagra online now cheap sildenafil tablets buy viagra for men order viagra online without a prescription kamagra buying online viagra ordering viagra online pharmacy where to get viagra prescription
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 09:45 ب.ظ

Valuable data. Kudos.
viagra vs cialis cialis daily new zealand cialis prices estudios de cialis genricos brand cialis generic pastillas cialis y alcoho cialis bula viagra cialis levitra cialis with 2 days delivery side effects for cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:54 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff!
online prescriptions cialis cialis diario compra prezzo di cialis in bulgaria cialis prices in england cialis bula cialis wir preise side effects of cialis cialis prices cialis per paypa cialis generique
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30