تبلیغات
مخزن نفت - انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی
نفت طلای سیاه

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

نویسنده :petroman
تاریخ:دوشنبه 18 آذر 1387-07:17 ب.ظ

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به دو گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشاركت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی كرد:

قراردادهای مشاركت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشاركت در تولید به شمار می آید.

قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت كه مالك مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شركتی واگذار می كند و شركت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اكتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. در این نوع قرارداد،

شركت سرمایه گذار كلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالكانه و مالیات نیز به مالك مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت كشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکل های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری واجاره نیز به كار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای كرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یكصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یك میلیون كیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز كه كنترل كامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن كه در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اكتشاف برای مدتی كوتاه یعنی كمتر از 10 سال اعطا می شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق كشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری كه در صورت افزایش قیمت نفت ساز كارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش می كند. وبا حساب سازی و ارائه گزارش های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی كشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می كند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای كنونی صادق است.

قراردادهای مشاركت در تولید

این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از كشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده كردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشركت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالكانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شركت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شركت سرمایه گذار مرتبط است. در این قرارداد شركت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود.

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه های میانالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.

قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می شود که قراردادهای نفتی در این دوره از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال 1901، «ویلیام ناکس دارسی» در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال 1919 قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ 15 هزار تومان منعقد شد. در سال 1933 قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ایران و انگلیس» فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال 1966 میان ایران و گروه فرانسوی«اراپ» منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979، نگرش به سرمایه و سرمایه گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال 1989 جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. محدودیت های قانونی، بودجه ای و برنامه ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال 1997 سرمایه گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال 1997 کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسیه) و پتروناس(مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای 2 میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت ها می تواند نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور داشته باشدداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viabiovit.com/verenigd-koninkrijk-goedkope-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:34 ق.ظ

You said it perfectly..
viagra no pres how to get viagra free where can you buy viagra online safely best site to buy viagra can you buy viagra at walmart buy real viagra online without prescription buy viagra cheap online buy viagra brand cheap viagra tablets where to buy generic viagra online
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:38 ق.ظ

Thank you, An abundance of postings!

rx cialis para comprar cialis coupon acheter cialis meilleur pri cialis generico en mexico we recommend cheapest cialis canada discount drugs cialis we choice cialis pfizer india 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canadian drugs cialis herbs
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:52 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome knowledge.
where can i buy viagra buy viagra online now cheap sildenafil tablets buy viagra for men order viagra online without a prescription kamagra buying online viagra ordering viagra online pharmacy where to get viagra prescription
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 09:45 ب.ظ

Valuable data. Kudos.
viagra vs cialis cialis daily new zealand cialis prices estudios de cialis genricos brand cialis generic pastillas cialis y alcoho cialis bula viagra cialis levitra cialis with 2 days delivery side effects for cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:54 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff!
online prescriptions cialis cialis diario compra prezzo di cialis in bulgaria cialis prices in england cialis bula cialis wir preise side effects of cialis cialis prices cialis per paypa cialis generique
What is leg length discrepancy?
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:38 ب.ظ
My brother suggested I might like this website. He was totally right.
This post actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent
for this info! Thanks!
rochellsuyama.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:12 ق.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks
Lynell
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:31 ق.ظ
Today, while I was at work, my sister stole my
apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is
now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I
had to share it with someone!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:23 ب.ظ
Hi there Dear, are you genuinely visiting this site daily, if so after
that you will without doubt take nice know-how.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر